Vuokrausehdot

LIFA AIR OYJ

LAITEVUOKRAUKSEN TOIMITUSEHDOT

1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA

Näitä sopimusehtoja sovelletaan LIFA AIR OYJ:n laitteiden vuokraamiseen Lifa Air Oyj (jäljempänä "Lifa") ja vuokralleottajan (jäljempänä "Vuokralleottaja") välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.

2. VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT

2.1 Vuokrauksen kohde Vuokrauksen kohteena on Lifan ja Vuokralleottajan sopimat laitteet (jäljempänä "Laite"), jotka Lifa on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt.

2.2 Vuokra-aika Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Laite noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Lifan nimeämästä paikasta tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Laite palautetaan kaikilta osin Lifalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.

2.3 Toimitusehdot Laite luovutetaan Vuokralleottajalle Lifan nimeämästä paikasta. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu joku muu paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, kuljettaminen tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla.

2.4 Vuokralaitteiden palauttaminen Vuokralleottajan tulee palauttaa Laite Lifalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä samassa kunnossa kuin Laite oli vuokralle luovutettaessa. Laite tulee palauttaa samaan Lifan nimeämään osoitteeseen, josta vuokraus on tapahtunut, ellei osapuolten välillä kirjallisesti muuta sovita.

2.5 Vuokralaitteiden asennukset ja siirrot Laitetta ei saa viedä Suomen rajojen ulkopuolelle. Vuokralleottaja vastaa itse Laitteen asentamisesta haluamiinsa kohteisiin Suomen rajojen sisäpuolella ja siirtää Laite haluamallaan tavalla, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti sovittu.

2.6 Laite - käyttö, ylläpito ja huolto Vuokralleottajan tulee: tutustua Laitteiden käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. käyttää Laitteita vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa. Vuokralleottaja ei saa aukaista Laitetta korjaamista, puhdistamista tai muuta huoltotoimintaa varten, ilman Lifan kirjallista suostumusta. Vuokralleottajan edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko vuokra-ajan. Vuokralleottajalla ei ole kuitenkaan vastuuta Laitteiden vioittumisesta, jonka osoitetaan aiheutuneen Lifan omasta tuottamuksesta.

3. VUOKRAUKSEEN YHTEISESTI SOVELLETTAVAT EHDOT

3.1 Vuokran [hinta] määrä Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2. määritellyltä vuokra-ajalta. Jollei Lifan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra määräytyy Lifan hinnaston mukaan.

3.2 Lifan ohjeet Vuokralleottaja on velvollinen noudattamaan kaikkia Lifan antamia käyttö- ja muita ohjeita. Lifa ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että laitteita on käytetty annettujen ohjeiden vastaisesti.

3.3 Reklamaatiot Vuokralleottaja on velvollinen Laitetta vastaanottaessaan tarkastamaan määrän, laadun ja kunnon. Mikäli Laite antavat aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Lifalle viipymättä. Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Lifa saa kyseisen ilmoituksen.

3.4 Vuokralleottajan vastuu Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen laitteen sen uushankinta-arvoon. Tämä korvaus uushankinta-arvoon ei poista velvollisuutta maksaa kyseiseen päivämäärään asti kertyneet vuokrat. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Lifalle myös Laitteelle vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä aiheutuneet vahingot ja kustannukset. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Laitteen Lifalle [Vuokralle] siinä kunnossa kuin se oli Lifalle luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Lifalla on oikeus periä Vuokralleottajalta Laitteen puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien materiaalikustannukset). Laitteiden normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin Lifa. Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai kolmannelle osapuolelle, mikäli Laitteita on käytetty huolimattomasti ja/tai mikäli Lifan ohjeita ei ole noudatettu. Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja vastaa siitä Lifalle aiheutuneista vahingoista, ja Lifalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajaa kaikista Lifalle syntyneistä kustannuksista, niin välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.

3.5 Lifan vastuun rajoitus

3.5.1 Lifan vastuu välittömistä vahingoista Lifa vastaa vain Vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet Lifan vastuulle kuuluvasta Laitteiden toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä. Vuokralleottajan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä.

3.5.2 Lifan vastuu välillisistä vahingoista ja käyttötarkoituksesta Lifa ei vastaa mistään Vuokralleottajalle syntyneistä välillisistä vahingoista kuten muille maksetuista vahingonkorvauksista tai sopimussakoista taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Lifa ei vastaa siitä, soveltuvatko Laitteet Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen.

3.5.3 Lifan vastuun määrällinen rajoitus Lifan vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua laitteen vuokraa ja/tai palvelun hintaa. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vastuuta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeäksi katsottavalla huolimattomuudella.

3.5.4 Luonnonvoimien aiheuttamat vahingot Vuokralleottajan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei poikke- uksellisista luonnonvoimista aiheudu vahinkoa laitteelle. Lifa ei vastaa poikkeuksellisten luonnonvoimien, kuten myrskyn (tuuli, jonka keskinopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa), tulvan, rankkasateen tai salaman aiheuttamista vahingoista laitteelle.

3.6 Sopimusrikkomus Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen ehtoja, Lifalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Laitteet takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa kuulematta. Samanlainen oikeus Lifalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen purkamisesta Lifalle syntyneet kustannukset ja vahingon. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava Lifalta.

3.7 Ylivoimainen este Lifa ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vientitai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Lifa ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Lifa ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Lifa ei ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja Vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.

3.8 Vuokrasopimuksen siirtäminen Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa laitteita osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman Lifan kirjallista suostumusta.

3.9 Selvittelykustannukset Mikäli Vuokralleottaja vaatii Lifalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen perusteella, on Vuokralleottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä Lifalle aiheutuneista kustannuksista.

3.10 Riitaisuudet Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hän voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Kuluttaja voi myös nostaa kanteen Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa.